SOZA XPERT biedt projectmatige oplossingen voor het zorgdomein. Zo hebben wij diverse gemeenten ondersteund bij het uitvoeren van herindicaties.

De uitdagingen

  • Gemeenten zijn sinds 2015 via de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers.
  • Gemeenten werden ook gedwongen naar de toewijzing van huishoudelijke hulp te kijken. Mogelijk zijn klanten tekort gedaan bij de Wmo-herindicaties.
  • Ook zijn veel gemeenten zich er niet van bewust dat veel zorg feitelijk thuishoort binnen de Wlz. Of het ontbreekt hen gewoonweg aan de expertise om zorg te migreren naar de Wlz. Hiermee zijn de Wmo-uitgaven hoger dan nodig;
  • Tel hierbij op dat de gemeenten de komende jaren vanuit het ministerie van Sociale Zaken ‘minder geld krijgen voor meer bijstand’ en het is duidelijk dat er zowel uitdagingen als kansen liggen.

Preventie
Preventie levert geld op, zowel in de jeugdzorg als in de ouderenzorg. Het in kaart brengen van oudere mensen met een verhoogd risico op gezondheidproblemen resulteert in forse besparingen op. Door tijdige signalering en ingrijpen wordt verslechtering van de situatie – en de hiermee samenhangende kosten – voorkomen.  Alle instrumenten die SOZA XPERT inzet in het zorgdomein zijn gericht op het verkrijgen van inzicht. Inzichten die kunnen worden ingezet bij preventie.

Handhaven
Vanuit de decentralisaties zijn gemeenten ook verplicht vorm en inhoud te geven aan het bestrijden van fraude in het gemeentelijke zorgdomein. Maar niet alle gemeenten zijn hier klaar voor. Veel gemeenten hebben onvoldoende zorginhoudelijke en juridische kennis om misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude in het sociaal domein aan te pakken. De grootste risico’s liggen bij begeleiding, beschermd wonen en jeugdzorg. SOZA XPERT handhaaft op de meeste thema’s binnen het sociaal domein. Wij ondersteunen u ook bij de rechtmatigheid binnen de zorg.

Onze oplossingen
SOZA XPERT heeft een aantal producten ontwikkeld waarmee het zorgdomein ontzorgd wordt.

Wlz-scan Projectmatige transitie van Wmo naar Wlz
Zorgfraude Handhaving van onder meer PGB-fraude

Eigen methode
SOZA XPERT werkt met een eigen, bewezen methodiek. Wij hanteren stringente werkprocessen, onder meer voor het administreren van contactvoering. Wij zetten onze screeningsapplicatie in om waardevolle sturingsinformatie te generen, waarmee u de voortgang van het project nauwgezet kunt volgen. SOZA XPERT heeft niet alleen de juiste kennis van de materie, wij beschikken ook over expertise om de herindicaties projectmatig op te pakken.